Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „ Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Obchodné meno: DOPRASTAV SERVICES, s.r.o.

Sídlo: Drieňová 27, 821 01  Bratislava
IČO: 43 890 962
IČ DPH: SK2022515924
V zastúpení: Ing. Ján Blaho, konateľ,  Mgr. Roman Guniš, konateľ
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 61785/B

 

  1. V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Doprastav, a.s. ako aj jej dcérskych spoločností môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií na webovom sídle Doprastav, a.s. www.doprastav.sk alebo v písomnej forme na Generálnom riaditeľstve Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
  2. Prevádzkovateľ ubytovacích zariadení spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti pre tieto účely:
    1. v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 253/1998 Z.z.
    2. v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. Zákon o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
  3. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, osobné údaje sa spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby  - priamy marketing

Chcete sa nás niečo opýtať?

Zavolajte alebo napíšte nám. Radi Vám odpovieme!